Điều khoản sử dụng

1. Ràng buộc ảnh hưởng. Đây là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Thủ thuật hàng ngày (“chúng tôi”, “chúng tôi”, “công ty”). Bằng cách sử dụng trang web Internet tại https://www.aqueductentertainment.com (“Trang web”), bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bất cứ lúc nào bạn thấy các Điều khoản Sử dụng này không được chấp nhận, bạn phải rời khỏi Trang web ngay lập tức và ngừng sử dụng nó.

2. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cho phép bạn điều khiển việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể tìm thấy chính xác chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách nhấp vào đây . Chính sách bảo mật của chúng tôi được kết hợp rõ ràng trong Thỏa thuận này bằng cách tham khảo này.

3. LUẬT S GO DỤNG. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu theo luật pháp của California và Hoa Kỳ và được điều chỉnh bởi luật của Hoa Kỳ, không tham chiếu đến các quy tắc liên quan đến mâu thuẫn pháp luật. Trang này được sử dụng cho các cá nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ.

4. Tối thiểu. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để truy cập và tham gia vào trang này. Bạn đảm bảo và đảm bảo rằng bạn ít nhất 18 tuổi và có thể tham gia vào Thỏa thuận này từ góc độ pháp lý.

5. EBOOK SIGNUPS VÀ MAILINGS. Bạn có tùy chọn, nhưng không bắt buộc, để đăng ký và nhận một eBook miễn phí từ chúng tôi. Nếu bạn làm như vậy, bạn đồng ý nhận được email từ chúng tôi về bản chất thương mại.

6. EMAIL COMMUNICATIONS. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý và đồng ý nhận email phản hồi từ chúng tôi. Những liên lạc qua email này có thể mang tính thương mại hoặc phi thương mại. Email phi thương mại có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vấn đề hành chính và thông báo về các thay đổi đối với các Điều khoản này, Chính sách Bảo mật hoặc các tài liệu khác của trang web.

7. S US DỤNG PHẦN MỀM. Công ty có thể cung cấp phần mềm nhất định cho bạn từ Trang web. Nếu bạn tải phần mềm từ trang web, phần mềm, bao gồm tất cả các tệp và hình ảnh có trong hoặc được tạo ra bởi phần mềm và các dữ liệu kèm theo (gọi chung là “Phần mềm”) được coi là được Công ty cấp phép, cho cá nhân, phi thương mại, Chỉ sử dụng tại gia. Công ty không chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ cho Phần mềm và Công ty giữ nguyên quyền sở hữu đầy đủ và đầy đủ cho Phần mềm cũng như tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Bạn không thể bán, phân phối lại hoặc sao chép Phần mềm, cũng không được bạn dịch ngược, đảo ngược kỹ sư, tháo rời, hoặc bằng cách khác Chuyển đổi Phần mềm sang một hình thức con người có thể hiểu được. Tất cả các nhãn hiệu và biểu tượng được sở hữu bởi Công ty hoặc người cấp phép và bạn không được sao chép hoặc sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào.

8. NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG. Bằng cách đăng, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải, hoặc phân phối thông tin hoặc nội dung khác (“Nội dung Người dùng”) vào trang web, bạn đang cấp cho Công ty, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, , Đại lý, và đại diện của một giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền để sử dụng Nội dung Người dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh Internet của Công ty, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý, và đại diện, Sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, trình bày, sao chép, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Nội dung Người dùng. Bạn sẽ không được bồi thường cho bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể xuất bản hoặc tiết lộ tên của bạn liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn. Bằng cách đăng Nội dung Người dùng trên trang web, bạn đảm bảo và cho biết rằng bạn sở hữu các quyền đối với Nội dung Người dùng hoặc được ủy quyền để đăng, phân phối, hiển thị, thực hiện, truyền tải hoặc phân phối Nội dung Người dùng.

9. TUÂN THIỆN VỚI LUẬT PHÒNG SỞ H INTU TRÍ TUỆ. Khi truy cập trang web, bạn đồng ý tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc sử dụng trang web của bạn luôn bị chi phối bởi và phải tuân theo các luật về sở hữu bản quyền và sử dụng sở hữu trí tuệ. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải, hoặc phân tán dưới bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào (gọi chung là “Nội dung”) vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba. Bạn đồng ý tuân thủ luật pháp liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và sử dụng sở hữu trí tuệ và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm nào của pháp luật có liên quan và đối với bất kỳ hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba gây ra bởi bất kỳ Nội dung nào mà bạn cung cấp hoặc truyền tải, Truyền qua User ID của bạn. Gánh nặng chứng minh rằng bất kỳ Nội dung nào không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba chỉ riêng với bạn. Tất cả các Vấn đề Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ đều được xử lý theo Chính sách DMCA của chúng tôi mà bạn có thể truy cập qua liên kết DMCA ở cuối trang.

10. NỘI DUNG NGUYÊN NHÂN. Bạn đồng ý không tải lên, tải xuống, hiển thị, thực hiện, truyền tải, hoặc khác